RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego w stosunku do czytelnika.
„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.113.1) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są :
Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Hoża 7
16-300 Augustów
NIP 846 -10-24-451
REGON 000687391
2. Augustowskie Placówki Kultury wyznaczyły inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail : Kontakt.itrs@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r o bibliotekach. W razie konieczności dane mogą być udostępnione filiom bibliotecznym Nr. 1 ul. Nowomiejska 100 A i Nr. 2 ul. Komunalna 2
4. Pani/Pana/ dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: danych identyfikacyjnych: nazwisko, imię, rok urodzenia, PESEL oraz adresowych i kontaktowych.
5. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług placówek :
Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Hoża 7
16-300 Augustów
Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1 ul. Nowomiejska 100A
Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 2 ul. Komunalna 2
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia na Pana/Pani prośbę.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10.Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych)
Klauzula obowiązku informacyjnego w stosunku do czytelnika