KONKURS PLASTYCZNY – „ Wróbelek Elemelek i inni bohaterowie utworów Hanny Łochockiej ”

KONKURS PLASTYCZNY
„ Wróbelek Elemelek i inni bohaterowie
utworów Hanny Łochockiej ”

ORGANIZATOR :
Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

Konkurs ogłoszono w związku z 100. rocznicą urodzin
autorki literatury dziecięcej

CELE :

* pobudzenie wyobraźni, twórczej aktywności, wdrażanie do rozwijania
i doskonalenia warsztatu plastycznego
* promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania twórczością Hanny Łochockiej

UCZESTNICY KONKURSU :
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 7 – 10 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA :

* Każdy uczestnik konkursu samodzielnie wykonuje jedną pracę.
* Dowolna technika rysunkowa, malarska, kolaż, wyklejanka, origami płaskie
* Każdy rysunek powinien być opatrzony informacją :
tytuł utworu , do którego został wykonany rysunek
imię i nazwisko autora pracy oraz numer telefonu osoby dorosłej (rodzica, opiekuna )
* Prace należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Hożej 7
do 19 czerwca.
* Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac,
ogłosi miejsca lub wyróżnienia i przyzna nagrody.
* Ogłoszenie wyników nastąpi 26 czerwca b.r. w wydarzeniu na Facebooku i funpage
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie.
* Każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej.
* Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu
oraz ich opiekunów w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie

Informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece dla Dzieci
pod nr tel. 87 633 39 22