„ Czytam książki, bo…..’’

APK- Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

„ Czytam książki, bo…..’’

Regulamin:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Konkurs organizowany jest pod nazwą „ Czytam książki, bo …’’
 3. Organizatorem konkursu jest APK Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie.
 4. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia na podstawie poniższych postanowień.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 6. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej biblioteka.augustow.pl oraz na facebooku biblioteki.
 7. Konkurs odbywać się będzie od 01.03. do 30.06.2020 roku.
 8. Raz w miesiącu zostanie wybrane Hasło Miesiąca.

 

 1. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
 2. Uczestnikiem Konkursu może zostać:
 3. Każdy czytelnik MBP bez ograniczeń wiekowych
 4. nie jest pracownikiem Organizatora
 5. nie jest spokrewniony z pracownikami Organizatora
 6. Warunki:
 7. Wymyślenie i zapisanie na Karcie Konkursowej oryginalnego hasła z użyciem słów „ Czytam książki, bo…’’.

Każdy uczestnik  może podać tylko 1 hasło w miesiącu i powinien wrzucić je do Skrzynki Konkursowej mieszczącej się w

Wypożyczalni dla Dorosłych MBP, ul. Hoża 7.

 1. Uczestnik Konkursu musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i wypełnić Kartę Konkursową (Załącznik 1).
 2. Kartę Konkursową można pobrać na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej lub osobiście w Wypożyczalni dla Dorosłych.
 3. uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu ogłoszenia wyników i działań promocyjnych na stronie MBP i profilu facebook biblioteki.
 4. Zgłoszone hasła po konkursie przechodzą na własność Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania zgłoszonych haseł w działaniach promocyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie.

 

 • NAGRODY
 1. Organizator konkursu przyznaje 1 nagrodę książkową raz w miesiącu.
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest osoba spełniająca warunki niniejszego Regulaminu.
 3. O wyborze zwycięzcy decyduje jury powołane przez Organizatora, składające się z pracowników biblioteki.
 4. Jury wyboru Hasła Miesiąca dokonuje w pierwszym tygodniu każdego miesiąca, poczynając od kwietnia.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub fałszywych informacji oraz danych osobowych.
 3. Uczestnik Konkursu dane osobowe podaje dobrowolnie, lecz są one niezbędne do zgłoszenia swojego udziału w Konkursie i poinformowaniu o wygranej.
 4. Zmiana Regulaminu
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
 6. O ewentualnych modyfikacjach w Regulaminie Organizator ma obowiązek powiadomienia na stronie internetowej biblioteka.augustow.pl.
          Karta konkursowa
          REGULAMIN KONKURSU CZYTAM KSIĄŻKI, BO…